Förändringar i trädgården under senhösten 2022

Frågor kring uppväxande träd, och dito konsekvenser, har diskuterats av styrelsen i omgångar under 2021-2022 och också tagits upp i en motion till årsstämman under 2022. På stämman gavs ett mandat till styrelsen att gå vidare med frågan.

Efter en helhetsbedömning som grundats på de intentioner som beskrivs i det policydokument som finns för trädgårdens skötsel (se hemsidan) togs ett beslut i styrelsen om att söka marklov för fällning av vissa specifika träd i området längs gångvägen mellan GV9 och GV7. I ansökan om marklov beskrevs även nyplantering av träd samt viss beskärning.

Marklovet beviljades så småningom av Solna stad och följande åtgärder är bestämda:

  • nedtagning av sex lönnar som bildar en allé (motivering – träden är svåra att beskära och de skuggar och förstör tillväxten av intilliggande gräsmattor). Träden ersätts med kopparlönn.
  • nedtagning av två sälgar (motivering – trädens rötter trycker upp och förstör asfalten på intilliggande gångväg). Träden ersätts med ullungsrönn.
  • viss beskärning (utglesning) av tre större lönnar längs med gavelfasaden på GV9 (motivering – just dessa träd växer sig höga och växer delvis in mot fasad)
  • nysådd av gräsfrön

Arbetet kommer att ske i två etapper; initialt sker fällning av träd och stubbfräsning, samt beskärning av storvuxna lönnar. Enligt gjord planering kommer detta att utföras 29 september.

I nästa steg genomförs grävning av planteringsgropar samt nyplantering. Efter samråd med trädgårdsfirma och plantskola kommer detta preliminärt att ske i månadsskiftet oktober- november. Tidpunkten är vald för att låta de nya träden gå in direkt i en period av ”vintervila”.